Sacred 2:Schattenkrieger Runen

From SacredWiki
Jump to navigation Jump to search


Primärer Effekt Schwerer Kampf Taktischer Kampf Astralebene
Bonus auf Kampfkunst Stufe Rüstung Verteidigungswert Blockchance: Geschosse
Bronze +1 +6.5% +4% +4.9%
Silber +1 +6.5% +5% +5.3%
Gold
(Item Lvl 20)
+2 +12.1% +9.6% +6.0%
Platinum
(Item Lvl 35)
+4 +18.7% +15% +7.3%
Niobium
(Item Lvl 50)
+6 +28.1% +22.5% +8.6%